OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), vydala MDP vnitřní oznamovací systém určený osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

Jedná se o protiprávní jednání, které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
    • ochrany životního prostředí,
     • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
      • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
       • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
        • ochrany finančních zájmů EU ) nebo fungování vnitřního trhu ) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.
        Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele.

        MDP přijímají pouze oznámení od osob, které, byť zprostředkovaně, pro MDP vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž. MDP vylučuje přijímání oznámení od jiných osob.

        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění povinností vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

        1) Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
        2) Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

        Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního přípatku, neumožnění odborného rozvoje atd. a vztahuje se i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

        Příslušná osoba pro přijímání oznámení: PhDr. Jana Burianová.

        Způsob podání oznámení:

        • prostřednictvím emailu vos@m-d-p.cz
        • poštou na adresu: k rukám Jany Burianové – neotvírat, Městská divadla pražská, V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1
        • prostřednictvím telefonní linky +420 778 520 899, která je dostupná v pracovní dny od 13:00 do 14:00
        • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou
        Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.
        Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:
        Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:

        Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.